Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Ambrosia” Martyna Ambroziak z siedzibą: 01-494 Warszawa, Obrońców Tobruku 25/238, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 5223269807 i Regon 526315890

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, reklamacji i zwrotów. Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 RODO,

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody,

5. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.