Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży w ramach Sklepu internetowego działającego pod adresem ambrosia-brand.com , który jest prowadzony przez „Ambrosia” Martyna Ambroziak, ul. Obrońców Tobruku 25/238, 01-494 Warszawa, NIP5223269807, – adres e-mail: kontakt.ambrosia.brand@gmail.com

Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego „Ambrosia” i akceptację Regulaminu, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.

Definicje:

Regulamin – niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”.
Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem ambrosia-brand.com
Sprzedawca – Ambrosia” Martyna Ambroziak, ul. Obrońców Tobruku 25/238, 01-494 Warszawa, NIP5223269807, adres e-mail: kontakt.ambrosia.brand@gmail.com
Kupujący (zwany też Klientem, Usługobiorcą) – osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego ambrosia-brand.com – „Ambrosia” Martyna Ambroziak,
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, składający zamówienie w sklepie internetowym , w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
Przedsiębiorca Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składającą zamówienie w sklepie internetowym ambrosia-brand.com – „Ambrosia” Martyna Ambroziak, bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą, ale niemającego dla niego charakteru zawodowego tzn. że nie jest ono składane w szczególności w ramach przedmiotu prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej (PKD), wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Towar lub Towary (Produkty) – rozumie się przez to towary oferowane przez ambrosia-brand.com
do sprzedaży detalicznej będące w aktualnej ofercie i dostępne w Sklepie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy.
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez ambrosia-brand.com
Formularz Zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności.
Koszyk– element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów.
Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa:

warunki techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego;
zasady korzystania ze Sklepu;
warunki składania zamówień na towar/towary, usługi oferowane przez i dostępne w Sklepie;
warunki dostarczania zamówionych towarów/towar Kupującemu;
warunki płatności;
warunki rozwiązywania umów – uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
tryb postępowania reklamacyjnego – zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1. Do przeglądania strony internetowej Sklepu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego, w tym składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Na stronie ambrosia-brand.com oferowane są wyłącznie produkty stanowiące własność „Ambrosia” Martyna Ambroziak z siedzibą w Warszawie.
3. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
4. Przeglądanie towarów oferowanych w Sklepie nie wymaga rejestracji.
5. Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji to jest bez zakładania Konta Klienta.
6. Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego, co oznacza między innymi, że Sklep może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Poprzez akceptację Regulaminu Klient zobowiązuje się do:
Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa; Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku
Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

3. Składanie i realizacja zamówień oraz zawieranie umowy sprzedaży
1. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w Sklepie 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 365 dni w roku.
8. W Sklepie nie jest prowadzona hurtowa sprzedaży towarów, w tym sprzedaży towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.
9. Sklep ma prawo do odmowy realizacji zamówień:
nieopłaconych przez Klienta,
wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży,
złożonych na nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu,
złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
10. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail Klienta, hasło do Konta.
11. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w Formularzu Rejestracji.
12. Klient ma możliwość w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta bez podania przyczyny. Zgłoszenia usunięcia konta należy kierować na maila: kontakt.ambrosia.brand@gmail.com
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
14. W celu złożenia Zamówienia należy:
wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
zalogować się do swojego Konta w Sklepie lub kupować bez rejestracji;
wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
kliknąć przycisk “Zapłać teraz”,
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności – opłacić Zamówienie.
wybrać sposób dostawy oraz wpisać dane do dostawy towaru, jeśli jest inny niż adres podany przez Klienta;
Zaakceptować Regulamin Sklepu i Politykę Prywatności;
potwierdzić przez Klienta przyjęcia przez niego obowiązku zapłaty za zamówiony towar klikając w ikonę „Zapłać teraz”.
15. Kliknięcie przycisku „Zapłać teraz” powoduje złożenie wiążącego Zamówienia na Produkty znajdujące się w Koszyku i zobowiązuje Klienta do zapłaty za zamówione Produkty.
16. Zamówienia realizowane są na terenie Polski.
17. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.
18. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem lub Przedsiębiorcę Konsumentem a Sklepem dotyczącą zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta.
19. Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony towar. Zamówienie nieopłacone w ciągu 7 dni zostanie anulowane, a Sklep jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
20. W przypadku problemów technicznych bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji Klient może wysłać pytanie na adres: kontakt.ambrosia.brand@gmail.com
21. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia podanie danych pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności adres e-mail. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, których brak spowoduje niemożność skontaktowania się z Klientem, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania danych umożliwiających realizację zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
22. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sklep i jedynie na wyraźne żądanie Kupującego.
23. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

4. Dostępność zamówionych towarów
1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są towarami dostępnymi.
24. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

5. Ceny towarów i płatność
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto to znaczy, że zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy (koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta). Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktu wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
25. Podane w Sklepie ceny obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
26. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany towarów i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych przez Klienta i potwierdzonych przez Sklep zamówieniach do realizacji).
27. Klient ma możliwość zapłaty za zamówienie: w formie przelewu online poprzez zewnętrzny system płatności PayU, PayPal, PayPo, Blik, płatność kartą. Po przejściu do płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności.
28. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
29. Sprzedany Produkt pozostaje własnością „Ambrosia” Martyna Ambroziak z siedzibą w Warszawie do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży tego Produktu.

6. Odbieranie zamówień, dostawa i koszty dostawy

1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres. Dostępne sposoby dostawy w sklepie:
Przesyłka kurierska InPost
Przesyłka do paczkomatu InPost
30. Koszty wysyłki ponosi osoba składająca zamówienie na Produkt.
31. W przypadku Zamówienia kilku Produktów zostaną one dostarczone jedną przesyłką w terminie odpowiadającym najdłuższemu z terminów oczekiwania wskazanemu dla zamówionych Produktów, widocznemu przy każdym z Produktów w Sklepie.
32. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta i wskazane są w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
33. Koszty transportu (dostawy) ponosi Kupujący.
34. Przy odbiorze towarów, w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce, należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.
35. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 dni roboczych.

7. Odstąpienie od umowy

1. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wysłał z towarem oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
36. W przypadku chęci skorzystania z przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zalecamy użyć formularza odstąpienia dostępnego na dole Regulaminu.
37. W przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony towar Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zwrócić na adres: Obrońców Tobruku 25/238, 01-494 Warszawa, w terminie 14 dni. Rekomendujemy załączenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy
38. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.
39. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru.
40. W przypadku odstąpienia przez Państwa od Umowy Sprzedaży mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Państwu koszt produktu, bez kosztów dostawy. Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na numer rachunku bankowego użyty przez Państwa do zapłaty.
41. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru oraz ryzyko zwrotu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta do Sklepu obciążają Konsumenta lub Przedsiębiorca Konsument.
42. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jaki ma charakter towar, oraz jakie są jego cechy i funkcjonalność. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy mogą Państwo normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych.

8. Reklamacje
Sklep odpowiada wobec Kupującego za wady towarów – niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorcy Konsumenta na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

1. Towar jest zgodny z umową, gdy zgodne z umową są jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność.
43. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument może żądać jego naprawy, a w określonych prawem przypadkach złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy.
44. Adresem do zwrotu produktu wraz ze wszystkimi akcesoriami ze względu na wniesioną reklamację jest: Obrońców Tobruku 25/238, 01-494 Warszawa
45. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są na maila: kontakt.ambrosia.brand@gmail.com
46. Konsument ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie.
47. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji i wymagają uzupełnienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez Sklep je uzupełnić. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją.
48. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli naprawa będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi część ceny lub całość ceny reklamowanego towaru.
49. Przy uwzględnieniu reklamacji w przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu wadliwego do Sprzedawcy ponosi Klient.
50. W przypadku zgody Klienta na naprawę towaru koszt ponownej dostawy towaru ponosi Klient.
51. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających towary jako Konsumenci lub Przedsiębiorcy Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

9. Postanowienia końcowe

1. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu, w szczególności odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.
52. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest:
konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
przeciwdziałanie nadużyciom;
siły wyższej;
w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania Sklepu i jakości świadczonych usług.
53. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych. Umowy zawierane przez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim w oparciu o prawo polskie.
54. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
55. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, przedsiębiorców oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo przedsiębiorców albo przedsiębiorców na prawach konsumenta.